Osp ŁężanyOchotnicza Straż Pożarna
OSP Łężany

 

19 Stycznia 2019
Sobota

 

Imieniny obchodzą:
Andrzej, Bernard,
Erwin, Erwina,
Eufemia, Henryk,
Kanut, Mariusz,
Marta, Matylda,
Mechtylda, Pia,
Racimir, Sara

 

Do końca roku zostało 347 dni.

 

OSP Łężany
Odznaczenia i zasady noszenia odznaczeń
Drukuj

Odznaczenia związkowe

Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Złoty Znak Związku OSP RP – polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP.

 

zdjecie.jpg

 


Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, która w sposób znaczący zasłużyła się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności.

Odznaka jest jednostopniowa.

Zasady nadawania

Złoty Znak Związku OSP RP Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadaje:

 

• Ochotniczym Strażom Pożarnym i członkom OSP,

• oddziałom i działaczom Związku OSP RP,

• funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej pełniącym służbę w Komendzie Głównej PSP, Szkole Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej oraz pracownikom cywilnym zatrudnionym w tych jednostkach,

• osobom i instytucjom szczebla centralnego współpracującym i wspomagającym Związek OSP RP w realizacji celów statutowych,

• przedstawicielom współpracujących ze Związkiem OSP RP zagranicznych organizacji pożarniczych (ratowniczych),

• pracownikom Związku OSP RP.

 

Odznakę nadaje Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Osoba lub instytucja wyróżniona Złotym Znakiem Związku ZOSP RP otrzymuje Odznakę i legitymację (dyplom) potwierdzającą jego nadanie. Osoba lub instytucja przewidziane do nadania Złotego Znaku Związku OSP RP powinny posiadać Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. W przypadku szczególnym, Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP może odstąpić od tej zasady.

Opis odznaki

Wizerunkiem odznaki Złoty Znak Związku OSP RP jest krzyż równoramienny, zakończony na rogach ramion kulkami. Krzyż o wymiarach 41 mm (wysokości i szerokości) na krawędziach ma 1 mm pasek. Wykonany jest z metalu koloru złotego. Ramiona krzyża pokryte są białą emalią w złoconym obramowaniu. W środku krzyża na okrągłej czerwonej emaliowanej tarczy umieszczony jest orzeł jagielloński z metalu koloru srebrnego, z otokiem koloru jasno-granatowego oraz z napisem: ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH * STRAŻY POŻARNYCH RP *. Na tle górnego ramienia krzyża nad środkową częścią tarczy umieszczony jest płomień z metalu koloru srebrnego. Pomiędzy ramionami krzyża wieniec ze stylizowanych liści laurowych o szerokości 5 mm z metalu koloru złotego. Odznaka ta zawiązana jest na wstążce o szerokości 38 mm, koloru czerwonego z białymi paskami o szerokości 4 mm, umieszczonymi na krawędziach wstążki.

Zasady noszenia

Złoty Znak Związku OSP RP nosi się na wstędze, którą zakłada się pod kołnierz koszuli tak, aby znak zawieszony był poniżej węzła krawata.

 


ZASADY I SPOSÓB NOSZENIA PRZEDMIOTÓW MUNDUROWYCH  


1. Poszanowanie munduru i dbałość o jego estetykę oraz wygląd stanowią jeden z podstawowych obowiązków członków OSP i funkcyjnych oddziałów ZOSP RP. Użytkując umundurowanie należy przestrzegać następujących zasad:
a) do ubioru wyjściowego, galowego, paradnego zakłada się koszulę białą ( o gładkiej fakturze tkaniny),
b) krawat powinien mieć jednolity czarny kolor (o gładkiej fakturze tkaniny),
c) skarpetki i obuwie powinny być w jednolitym czarnym kolorze (bez wzorków i ozdób).
d) sznur galowy zawiesza się na prawym ramieniu, przypinając go do guzika przyszytego w tym celu pod pagonem przy wszyciu pagonu w rękaw, natomiast warkocz sznura przypina się do pierwszego górnego guzika kurtki mundurowej,
e) sznur galowy do koszuli letniej przypina się do guzika przyszytego pod jej prawym pagonem a warkocz z pomponem przypina się do guzika prawej kieszeni,
f) przy koszulach letnich jedną dystynkcję dopina się do lewej kieszeni koszuli.
2. Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP mogą nosić przy umundurowaniu:
a) symbole żałoby według zasad powszechnie przyjętych w praktykowanym przez nich obrządku religijnym,
b) elementy strojów regionalnych z zachowaniem postanowień § 3 z rozdz. 4.
c) okulary przeciwsłoneczne.
3. Członkowie OSP i funkcyjni ZOSP RP noszą ordery, odznaczenia, medale według następujących zasad:
3.1 Ordery i odznaczenia nosi się na wstążkach na lewej stronie piersi z prawa na lewo, w  kolejności wynikającej z ich znaczenia i godności, a mianowicie:
a) ordery,
b) odznaczenia,
c) medale
3.2 Złoty Znak Związku OSP RP nosi się na wstędze, którą zakłada się pod kołnierz koszuli  tak, aby znak zawieszony był poniżej węzła krawata.
3.3 Ordery, odznaczenia i medale zawiesza się na wstążkach długości 6-6,5 cm każda, przy  czym wstążki zakłada się na sznurkach koloru ubioru lub przyszywa bezpośrednio do  kurtki mundurowej. Górna krawędź wstążek wszystkich orderów i odznaczeń powinna  tworzyć równą linię poziomą.
3.4 Ordery i odznaczenia nosi się na kurtkach munduru rozmieszczone symetrycznie na  wysokości 5,5 cm powyżej klapy górnej kieszeni w następujący sposób:
 a) jeden order, odznaczenie lub medal - nad środkiem kieszeni,
 b) 2-4 orderów, odznaczeń, medali w jednym rzędzie bez przerw między wstążkami z  tym, że przy ilości trzech i więcej wstążek - wstążkę pierwszego orderu, odznaczenia,  medalu, podkłada się na wstążkę następnego odznaczenia, do odpowiedniej szerokości niezbędnej do zachowania symetrii względem klapy kurtki,
 c) 5-8 orderów, odznaczeń, medali - w jednym rzędzie tak, aby zajęły szerokość czterech wstążek umieszczonych obok siebie, przy czym wstążkę drugiego i kolejnych orderów, odznaczeń, medali podkłada się częściowo pod wstążkę poprzedniego orderu, odznaczenia, medalu,
 d) większą ilość orderów, odznaczeń, medali - w dwóch lub więcej rzędach tak, aby w  pierwszym rzędzie nie było mniej niż pięć i więcej niż osiem, a w ostatnim rzędzie nie mniej niż cztery ordery, odznaczenia, medale rozmieszczone na szerokości czterech  wstążek,
 e) rzędy orderów, odznaczeń, medali umieszcza się w ten sposób, aby górny rząd krył wstążki dolnego rzędu w całości, a odznaczenia, medale dolnego rzędu do połowy,
f) w razie nadania tego samego orderu, odznaczenia lub medalu po raz kolejny, nosi się najwyższą jego klasę.
4. W przypadkach, gdy nie ma obowiązku noszenia orderów, odznaczeń, medali nosi się ich  baretki wykonane ze wstążki barwy przewidzianej dla danego orderu lub odznaczenia. Szerokość baretki równa się szerokości wstążki stosowanej w najniższej klasie danego orderu lub odznaczenia. Wysokość baretki równa się 8 mm. Baretki nakłada się na podkładkę sukienną koloru czarnego. Podkładka powinna być o 2 mm szersza i wyższa
od baretki. Dopuszcza się również baretki o jednolitej szerokości 35 mm.
4.1 Baretki nosi się na lewej stronie piersi z prawa na lewo w kolejności przewidzianej dla orderów, odznaczeń, medali (pkt.3.1), przy czym:
 a) wyższe klasy orderów oznacza się na baretce przez nałożenie pośrodku niej rozetki w kolorach wstążki orderowej. Średnica rozetki wynosi 6-8 mm,
 b) wyższe stopnie odznaczeń oznacza się przez nałożenie pośrodku baretki, pionowo, wąskiego galonika złotego lub srebrnego, zależnie od stopnia odznaczenia. Szerokość galonika wynosi 5 mm,
 c) w razie nadania tych samych orderów i odznaczeń po raz kolejny - nosi się odpowiednią ilość baretek tych orderów i odznaczeń
4.2 Baretki nosi się na kurtkach ubioru wyjściowego (ze sznurem galowym i bez sznura galowego) na lewej stronie piersi z prawa na lewo, w linii poziomej. W jednym rzędzie nosi się nie więcej niż trzy baretki umieszczone obok siebie bez przerw między nimi. Dolny rząd baretek powinien być umieszczony bezpośrednio nad klapą górnej kieszeni kurtki,przy czym:
 a) pojedynczą baretkę umieszcza się symetrycznie nad środkiem kieszeni,
 b) powyżej trzech baretek - w dwóch lub więcej rzędach bezpośrednio jeden pod drugim, w każdym rzędzie po trzy baretki, w rzędzie dolnym mniej niż trzy baretki nosi się w ten sposób, aby znajdowały się one pod środkiem bezpośredniego rzędu górnego. Gdy klapa kurtki zakrywa całkowicie pierwszą baretkę najwyższego orderu lub odznaczenia górnego rzędu, wówczas nosi się w tym rzędzie tylko dwie baretki u m i e s z c z o n e  w  t a k i  s p o s ó b, a b y  b y ł y  o n e  w i d o c z n e . 
4.3 Niedozwolone jest noszenie baretek sporządzonych z innych materiałów niż wstążki orderów i odznaczeń.
4.4 Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP mogą nosić na kurtkach ubioru wyjściowego (ze sznurem i bez sznura galowego) odznaczenia i odznaki organizacji pożarniczych i pokrewnych.Ordery i odznaczenia państw obcych oraz ich baretki nosi się po orderach i odznaczeniach polskich. Odznaki państw obcych nosi się w sposóbustalony dla odznak polskich.
5. Członkowie OSP i zarządów ZOSP RP mogą nosić przy ubiorach wyjściowych odznaki pożarnicze, policyjne, wojskowe i cywilne. Przypina się je bezpośrednio do kurtki munduru bez podkładek. Nie nosi się odznak przy koszulach letnich, bluzach itp.
5.1 Niżej wymienione odznaki nosi się na kurtkach mundurowych w następujący sposób:
 a) odznakę "Wzorowy Strażak" - na środku między guzikiem klapy,
 a dolną krawędzią prawej, górnej kieszeni kurtki,
 b) odznakę "Za wysługę lat" - na klapie prawej, górnej kieszeni kurtki na wysokości guzika, na środku lewej połowy klapy,
 c) na kieszeniach kurtek mundurowych można nosić najwyżej dwie odznaki na prawej stronie kurtki i jedną odznakę na lewej stronie. Oprócz odznak "Za wysługę lat" przykładowo można nosić:
 - odznakę Honorowego Dawcy Krwi
 - Krzyż Harcerski
 - Odznakę PCK i inne np. organizacji zawodowych, sportowych itp.
6. Funkcjonariuszy pożarnictwa PSP zajmujących stanowiska w zarządach ZOSP RP obowiązują przepisy i regulaminy wprowadzone obowiązującym aktualnie rozporządzeniem właściwego ministra w sprawie umundurowania strażaków PSP 

 

NAKRYCIA GŁOWY


1. Do ubiorów stosuje się następujące rodzaje nakryć głowy w kolorze noszonych mundurów:
a) czapkę rogatywkę ze srebrnym okuciem daszka (dla mężczyzn),
b) czapkę dżokejkę (dla kobiet),
c) czapkę uszankę ( w okresie zimowym).
1.2. W MDP nakryciem głowy jest czapka dżokejka w kolorze czerwonym.
2. Członkowie zarządów OSP i oddziałów ZOSP RP noszą srebrne galony na otokach czapek przy czym:
2.1. Jeden galon - członkowie zarządów OSP, zarządów gminnych ZOSP RP i Komisji Rewizyjnych tych szczebli.
2.2. Dwa galony - członkowie zarządów oddziałów powiatowych, wojewódzkich, powiatowych i wojewódzkich komisji rewizyjnych, wojewódzkiego sądu honorowego raz Zarządu Głównego ZOSP RP, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Honorowego
3. Członkowie władz oddziałów ZOSP RP noszą na denku czapki srebrne galony w kształcie krzyżaka.
4. Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP nosi czapkę rogatywkę ze srebrnym okuciem daszka, srebrnym wężykiem na otoku czapki i naszytymi na denku czapki srebrnymi galonami w kształcie krzyżaka.

 

 
OSP Łężany
Humor
   Strażak ratuje staruszkę z płonącego mieszkania.
- Proszę zacisnąć zęby!- krzyczy znosząc ja w dół po drabinie.
- W takim razie musimy wrócić na górę, zostały na półce w łazience!

 
Strażak wrócił z pracy do domu i mówi do małżonki:
- Słuchaj mamy wspaniały system u nas w remizie. Kiedy zadzwoni pierwszy dzwonek, ubieramy nasze kurtki. Kiedy zadzwoni dzwonek drugi - zjeżdżamy po rurze na dół. Dzwoni trzeci dzwonek i wszyscy już siedzimy w wozie. Od dzisiaj chcę, żeby w tym domu obowiązywała podobna zasada. Kiedy powiem do Ciebie "dDzwonek pierwszy", masz się rozebrać. Kiedy powiem "dzwonek drugi" masz wskoczyć do łóżka". Kiedy powiem "dzwonek trzeci" zaczynamy całonocne kochanie.
Następnej nocy mąż wraca do domu i woła:
- Dzwonek pierwszy.
Żona rozebrała się do naga.
- Dzwonek drugi - zawołał strażak i żona wskoczyła do łóżka.
- Dzwonek trzeci - i zaczęli uprawiać seks.
Po dwóch minutach żona woła:
- Dzwonek czwarty!
- Co to jest dzwonek czwarty? - pyta zdziwiony mąż.
- Więcej węża - odpowiada żona - jesteś cholernie daleko od ognia.
  
 
Humor

 


Wyświetl większą mapę

 

 

 

STRAŻACY
OSP Łężany
OSP Łężany