Osp ��anyOchotnicza Stra� Po�arna
he has a good point beeg porn
OSP ��any

 

30 Października 2020
Piątek

 

Imieniny obchodzą:
Alfons, Alfonsyna,
Angel, Angelus,
Edmund, Klaudiusz,
Przemysław,
Sądosław, Zenobia

 

Do końca roku zostało 63 dni.

 

take a look at the site here https://xxnxstream.com/

OSP ��any
Statut OSP
Drukuj
Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w ŁĘŻANACH zwane dalej OSP.

2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r.-Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity), a także niniejszego statutu.

3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną Nr. identyfikacyjny oraz Nip

4. Siedzibą OSP jest remiza w Łężanach ul Markiewicza 16

 

 §2

 

1. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

2. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§3

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Łężanach posiada sztandar oraz używa pieczęci, godła i flagi organizacyjnej według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§4

 

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§5

 

Celem stowarzyszenia jest:

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska  oraz innych klęsk i zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

 

§6

 

Zadania i cele wymienione w § 5 ochotnicza straż pożarna realizuje przez:

1. Organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej oraz przygotowywania informacji o powyższym.

2. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

3.  Organizowanie, spośród swoich członków, pododdziałów pożarniczych.

4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.

5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.

7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.

8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

 

Rozdział III

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§7

 

Członkowie OSP dzielą się na:

1. członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

2. członków wspierających,

3. członków honorowych.

 

§8

 

1. Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

 • pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,
 • małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP

 

§9

 

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: "W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia".

 

§10

 

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat, i złożyła przyrzeczenie.

2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

3. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

 

§ 11

 

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. Wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat.

2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.

3. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.

4. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

5. Używać munduru, dystynkcji i odznak.

 

§ 12

 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. Aktywne uczestniczenie w działalności OSP.

2. Przestrzeganie postanowień niniejszego statutu, jak też regulaminu uchwał władz OSP.

3. Podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym. 

4. Dbanie o mienie OSP.

5. Regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 13

 

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się jednostkę operacyjno-techniczną.

 

§14

 

Członkostwo ustaje na skutek:

1. Skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,

2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:

 • Rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie.
 • Nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.
 • Śmierci członka.

3. Wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:

 • Prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem.
 • Popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.

4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 2 i w ust. 3.Zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.

5. Od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3, członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

6. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statu­tem.

7. Skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP.

 

§15

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości

 

§ 16

 

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP.

2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

3. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym zebraniu.

 

 

Rozdział IV

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

 

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §17

 

Władzami OSP są:

1. walne zebranie członków,

2. zarząd,

3. komisja rewizyjna.

 

§18

 

1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§19

 

1. Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.

2. Kadencja władz OSP trwa 4 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.

3. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

 

B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 20

 

1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP.

2. Do kompetencji walnego zebrania członków, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:          

 • Wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP
 • Wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności OSP
 • Udzielenie absolutorium zarządowi OSP
 • Uchwalenie programu działania i budżetu OSP
 • Wybór, spośród siebie zarządu w liczbie …9…osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich.
 • Wybór spośród siebie komisji rewizyjnej, w liczbie…3...osób.
 • Uchwalenie statutu OSP lub jego zmianę.
 • Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 • Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.
 • Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez  członków OSP
 • Wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku OSP RP
 • Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP
 • Nadawanie członkostwa honorowego OSP
 • Podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP

 

 

§ 21

 

1. Walne zebranie członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.

2. Zwyczajne walne zebranie członków OSP jest zwoływane raz na lat, a sprawozdawcze raz na rok.

3. Zwyczajne walne zebranie członków i walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 

§ 22

 

1. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:

 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
 • na żądanie 1/2 liczby członków OSP

2. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.

3. Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania, spośród spraw określonych w § 20 ust. 2 ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

4. Nadzwyczajne walne zebranie OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka zarządu lub komisji rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego walnego zebrania.

 

§ 23

 

Przebieg walnego zebrania OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

 

C. ZARZĄD

 § 24

 

1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.

2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

 

§ 25

 

Do zadań zarządu należy:

1. Reprezentowanie interesów OSP

2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.

3. Zwoływanie walnego zebrania.

4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu i komisji rewizyjnej.

5. Udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu.

6. Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań z ich wykonania walnemu zebraniu.

7. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych innych zobowiązań majątkowych.

8. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP

9. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.

10. Tworzenie jednostek operacyjno-technicznych.

11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.

12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.

13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.

14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

 

§ 26

 

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.

 

§ 27

 

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

 

§ 28

 

Umowy, akta oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

 

§ 29

 

Naczelnik kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika należy:

1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.

2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.

3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.

4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.

5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych

6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

 

§ 30

 

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

1. pochwałę ustną,

2. pochwałę w rozkazie naczelnika,

3.wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,

4. sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

 

§ 31

 

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1. upomnienie ustne,

2. nagana w rozkazie naczelnika,

3. wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

 

D. KOMISJA REWIZYJNA

 § 32

 

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

 • Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
 • Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
 • Przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
 • Wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium.

2. Komisja rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.

 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 • być członkami zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 
 •   być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 
 • otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadninych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) 

     

§ 33

 

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

§ 34

 

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

 

§ 35

 

Majątek i fundusze OSP powstają z:

1. składek członkowskich,

2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3. dochodów z majątku i imprez,

4. ofiarności publicznej,

 

§ 36

 

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodar­czej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

 

Rozdział VI

 

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

 

§ 37

 

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

 

§ 38

 

1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

2. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

 

§ 39

 

1. W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, ustalając jednocześnie komisję likwidacyjną.

2. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Rady Sołeckiej w Łężanach. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

 

Komentarz do projektu statutu OSP

Treść statutu stowarzyszenia zależy od woli jego członków, którzy uchwalają statut lub jego zmianę. Jest to konsekwencją konstytucyjnej zasady swobody zrzeszania się. Wspomniana swoboda nie oznacza jednak całkowitej dowolności. Treść statutu stowarzyszenia musi być zgodna z prawem - art. 16 ustawy Prawo o stowarzyszeniach - oraz obligatoryjnie zawierać postanowienia wymienione wart. 10 tej ustawy, czyli:

1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,

2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia,

3) cele i sposoby ich realizacji,

4) sposoby nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków,

5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,

6) sposób reprezentowania oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał,

7) sposoby uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

8) zasady dokonywania zmian statutu,

9) sposób rozwiązania się.

Co to oznacza w praktyce, pozwolę sobie wyjaśnić na kilku przykładach.

OSP swobodnie określa sposoby nabywania i utraty członkostwa, ale zapisy statutu nie mogą mieć charakteru dyskryminującego określone osoby lub grupy osób ze względu na narodowość, wyznanie, poglądy polityczne itp., nadto muszą zawierać uprawnienie od odwołania się od decyzji w przedmiocie pozbawienia członkostwa.

OSP ma obowiązek posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach - ale ich nazwa, liczebność, sposób wyboru, uzupełniania składu, kompetencje określają członkowie OSP, walne zebranie. Gremium to może też, choć nie musi, wprowadzić do statutu OSP inne władze OSP np. sąd honorowy.

OSP musi określić w swoim statucie sposób jej reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych, ale sama określa sposób wyżej wymienionej reprezentacji - jednoosobowa przez prezesa lub dwu i więcej osobowa: prezes i członek zarządu, prezes i skarbnik, dwóch członków zarządu, trzech członków zarządu, cały zarząd (do wyboru).

OSP ma obowiązek umieścić w statucie warunki ważności uchwał po­dejmowanych przez swoje władze, ale owe warunki sama ustala: zwykła lub kwalifikowana większość głosów, przy każdej lub określonej obecności członków wyżej wymienionych władz itd., itd.

Innymi słowy, statuty poszczególnych OSP mogą różnić się w swojej treści, zwłaszcza że postanowienia we wszystkich wspomnianych sprawach są konieczne, ale nie wyłączne. Walne zebranie członków OSP ma więc prawo poszerzyć treść statutu także o inne postanowienia, których zamieszczenie w statucie uzna za celowe, pod warunkiem ich zgodności z prawem. Przykładem tego może być rozszerzenie członkostwa w OSP na cudzoziemców mniemających zamieszkania w Polsce. Art. 4 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach dopuszcza członkostwo tych osób, jeżeli statut przewiduje taką możliwość. Ma to znaczenie w szczególności dla OSP położonych na obszarach przygranicznych. O możliwości wprowadzania do statutu OSP dodatkowych władz już wspominałam wyżej.

Właściwy statut OSP może też być mniej szczegółowy niż przedstawiona wyżej propozycja statutu, na przykład w kwestii kompetencji władz OSP.

W tym stanie rzeczy przedstawiony projekt statutu OSP jest przede wszystkim materiałem pomocniczym w przygotowywaniu statutów na potrzeby OSP.

 

 

 
OSP ��any
Humor

Żona czyni mężowi wywówki:

- nigdy ze mną nie wychodzisz.Wkrótce wszyscy będą o nas mówić jak o Kowalskich.

- A co mówili o Kowalskich?

- że jedyny raz wyszki razem kiedy paliło się ich mieszkanie!. 

 

 

   Do biura agencji ubezpieczeniowej wbiega interesant.
- Chciałbym ubezpieczyć dom!
- Bardzo proszę, szanowny panie. Zechce pan usiąść i chwilkę poczekać.
- Kiedy ja nie mam czasu, on już się pali!

 
Humor

 


Wy�wietl wi�ksz� map�

 

 

 

STRA�ACY
OSP ��any
OSP ��any